1. Anvendelse og gyldighed

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser for Tekmi er gældende for alle tilbud, salg, leverancer og montage- og servicearbejder, medmindre de udtrykkeligt er fraveget ved anden skriftlig aftale.

1.2. Kundens angivelse af generelle eller særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre, accept, købsbetingelser, m.v. anses ikke for en fravigelse af nærværende vilkår, der har forrang for Kundens generelle eller særlige vilkår, medmindre Tekmi skriftligt har accepteret fravigelserne.

2. Tilbud/ordrer

2.1. Aftale mellem Tekmi og Kunden anses først for indgået, når Tekmi har fremsendt ordrebekræftelse. Kundens eventuelle indsigelser imod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være Tekmi i hænde senest 1 uge efter ordrebekræftelsens dato. Overskrides denne frist anses aftale for indgået på de i ordrebekræftelsens anførte vilkår.

3. Tekniske oplysninger, produktinformationer m.v.

3.1. Alle oplysninger i brochurer, kataloger, prislister m.v. om vægt, dimensioner, kapacitet, ydeevne og andre tekniske data, er omtrentlige og kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.

4. Priser

4.1. Den endelige pris vil fremgå af Tekmi´s ordrebekræftelse. Alle priser er angivet eksklusiv moms, told og enhver anden offentlig afgift, medmindre andet er aftalt mellem parterne og anført i ordrebekræftelsen.

4.2. Tekmi forbeholder sig ret til at regulere bekræftede priser, såfremt der under tiden frem til leverancens gennemførelse sker ændringer, som Tekmi ikke er herre over, så som ændringer i toldsatser, valutakurser, afgifter samt prisstigninger på råvarer m.v.

5. Betalingsbetingelser

5.1. Købesummen forfalder til betaling senest den dato, som fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Dette gælder også ved levering af delleverancer med særskilt fakturering.

5.2. Ved overskridelse af betalingsfristen forrentes fakturabeløbet med 5 % pr. påbegyndt måned fra seneste rettidige betalingsdato og indtil restancebeløbet er krediteret i Tekmi´s pengeinstitut.

6. Levering

6.1. Levering sker ex works Tekmi (INCOTERMS 2000), medmindre andet er skriftlige aftalt i det konkrete tilfælde og fremgår af ordrebekræftelsen.

7. Leveringstid og forsinkelse

7.1. Leveringstidspunktet fastsættes af Tekmi og vil fremgå af ordrebekræftelsen. En udskydelse af afskibningstidspunktet med 30 dage på grund af Tekmi´s forhold, betragtes i enhver henseende som rettidig levering, og Kunden kan således ikke at den grund udøve nogen misligholdelsesbeføjelser overfor Tekmi, medmindre det i ordrebekræftelsen udtrykkeligt er specificeret, at der er tale om en fast leveringstid for hele ydelsen eller delelementer af denne.

7.2. Er der udtrykkeligt aftalt en fast leveringstid, er Tekmi berettiget til at forlænge denne med indtil 14 arbejdsdage regnet fra udløbet af det aftalte faste leveringstidspunkt, og levering indenfor dette tidsrum anses i enhver henseende for rettidig levering.

7.3. Overskrider Tekmi ovennævnte frister jf. punkt 7.1 og 7.2, er Kunden berettiget til skriftligt at hæve købet, såfremt Tekmi ikke har leveret indenfor en af Kunden fastsat yderligere frist på ikke mindre end 10 arbejdsdage, og Kunden har oplyst, at yderligere fristoverskridelse vil medføre aftalens ophævelse.

7.4. Vælger Kunden at ophæve aftalen, har Kunden alene ret til at få tilbagebetalt eventuelt allerede erlagt vederlag vedrørende den pågældende forsinkede leverance. Er der tale om en delleverance, der indgår som en del af en større leverance, er Kunden således ikke berettiget til at få tilbagebetalt vederlag vedrørende tidligere leverede og betalte delleverancer. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse, og Kunden er således afskåret fra at fremsætte krav om erstatning af nogen art, herunder erstatning for direkte tab eller driftstab, følgeskader eller anden indirekte skade.

7.5. Uagtet punkt 7.3 er Kunden dog ikke berettiget til at hæve købet, såfremt forsinkelsen ved levering skyldes en omstændighed som nævnt i punkt 14. I så tilfælde udsættes leveringstiden med den tid, som hindringen varer.

7.6. Tekmi skal i ovennævnte tilfælde snarest muligt meddele Kunden ændringer i leveringstiden.

8. Forsinkelse som følge af Kundens forhold

8.1. Forårsages en forsinkelse af forhold, for hvilket Kunden er ansvarlig, herunder eksempelvis Kundens ændring af konfiguration eller kravspecifikation, forsinkelse med levering af tekniske specifikationer m.v., udskydes Tekmi´s leveringsfrist med det antal dage, som modsvarer den opståede forsinkelse.

8.2. Kan levering ikke gennemføres som følge af, at Kunden ikke kan eller afslår at aftage leverancen til det aftalte leveringstidspunkt, henstår leverancen for Kundens regning og risiko på Tekmi´s lager eller andet sted meddelt af Tekmi. Der vil herudover blive udstedt faktura som havde levering fundet sted og pkt. 5.2 finder anvendelse.

9. Undersøgelsespligt og reklamation

9.1. Kunden er forpligtet til straks at foretage en grundig undersøgelse af leverancen efter dennes modtagelse. Ved køb af reservedele er det Kundens ansvar at kontrollere det modtagne inden montering.

9.2. Konstaterer Kunden mangler, skal Kunden straks og senest 3 dage efter modtagelsen skriftligt reklamere til Tekmi med specifikation af de mangler, der gøres gældende. For så vidt angår skjulte fejl og mangler udvides fristen til 12 måneder efter leveringstidspunktet

9.3. Reklameres der ikke rettidigt, bortfalder retten til at gøre mangler gældende.

10. Produktansvar

10.1. Tekmi´s ansvar for produktskader overfor Kunden er begrænset til DKK 0,5 mio. for skade på ikke erhvervsmæssigt anvendt løsøre. Tekmi har således ikke overfor Kunden noget ansvar for skade på bygninger, erhvervsmæssigt anvendt løsøre, andet inventar eller for driftstab og ethvert andet indirekte eller direkte tab.

10.2. Kunden er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav rejst mod Tekmi med baggrund i en skade eller et tab, som påstås forårsaget af det leverede.

11. Annullering eller ændring af en indgået aftale

11.1. Annullering eller ændring af en aftale kan kun ske med Tekmi´s skriftlige godkendelse. Godkendelse af annullering eller ændring kan af Tekmi gøres betinget af, at Kunden erstatter Tekmi´s omkostninger og tab ved annullering eller ændring, dog minimum et beløb svarende til 15 % af den aftalte købesum eksklusiv moms, såfremt aftalen annulleres eller ændres indtil 12 måneder efter dens indgåelse, og minimum et beløb svarende til 20 % af den aftalte købesum eksklusiv moms, såfremt aftalen annulleres eller ændres 12 måneder eller senere efter aftalens indgåelse.

12. Ansvar i forbindelse med montage- og servicearbejde

12.1. Tekmi´s leverance omfatter kun montage, service og indkøring, såfremt der er truffet særskilt aftale herom.

12.2. Såfremt der er indgået aftale om montage anses levering for sket ved Tekmi´s færdigmelding af monteringen. Risikoen for hændelige skader på det monterede overgår efter færdigmeldingen til Kunden. Hvis Kunden ibrugtager leverancen inden montagens færdigmelding, hæfter Kunden for skader, bortkomst eller forringelser, som ikke skyldes Tekmi´s forhold.

12.3. Såfremt montage- eller servicearbejdet på de berørte komponenter viser sig at være behæftet med fejl og/eller mangler, er Tekmi berettiget til at vælge ansvarsfrit enten at udbedre manglen eller at betale erstatning svarende til det beløb, det vil koste Kunden at få manglen udbedret lokalt og forudsat, at Tekmi skriftligt har accepteret det af tredjemand anførte beløb til udbedring af manglen.

13. Garanti

13.1. Omfang

13.1.1. Garantien dækker fejl på leverancen eller dele heraf.

13.1.2. Garantien omfatter ikke forhold, som skyldes almindeligt slid, dårlig vedligeholdelse eller fejlagtig håndtering, (inkl. overbelastning eller overspænding), inkl. batterier, forsømmelighed, hændelige skader, uautoriserede ændringer, uautoriseret brug eller programmering, uhensigtsmæssig vedligeholdelse eller tilkobling, opbevaring, transport eller installation, enhver form for brug af udstyr ud over kapacitet og grænser fastsat af producent eller under ikke anbefalede betingelser, fejl opstået efter at fejl eller mangel er eller skulle have været opdaget, skader i batterier, lamper og sikringer, skader på grund af brug af dele ikke leveret eller produceret af producenten.

13.2. Garantiperiode

13.2.1. Tekmi´s garantiperiode er begrænset til 12 måneder efter idriftsættelse. Garantien gælder dog max. 18 måneder efter levering, hvor levering forstås som ab fabrik leveringstidspunkt aftalt mellem Kunden og Tekmi.

13.2.2. Garantiperiode træder i kraft ved idriftsættelse af leverancen.

13.2.3. Kunden skal oplyse Tekmi om nøjagtigt tidspunkt for idriftsættelse.

13.2.4. Hvis idriftsættelsestidspunkt ikke indberettes, regnes dette som ab fabrik leveringstidspunkt aftalt mellem Kunden og Tekmi.

13.2.5. Indsamlingen af oplysninger, som er nævnt i pkt. 2.1.5, er nødvendig for, at vi kan tage kontakt og i den forbindelse har et minimum af oplysninger.

13.3. Tekmi´s rettigheder og forpligtelser

13.3.1. Hvis en leverance eller dele heraf viser sig at være fejlbehæftet, er Tekmi berettiget til ansvarsfrit at vælge enten 1) at udbedre manglen, 2) at ombytte leverancen med produkter af tilsvarende kvalitet eller 3) at annullere den pågældende aftale og returnere købesummen modtaget ved overdragelse af leverancen.

13.3.2. Hvis Tekmi tilbyder at udbedre manglen eller ombytte leverancen helt eller delvist, jf. 13.3.1, er Kunden ikke berettiget til at annullere købet eller fremsætte krav om erstatning for fejlen, hvad enten Kunden lider et direkte eller indirekte tab, inkl. driftstab, eller at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

13.3.3. Garantien dækker først efter en teknisk undersøgelse af de fejlbehæftede dele. Den tekniske undersøgelse, reparation eller ombytning skal foregå på et af Tekmi anvist sted, enten på Tekmi´s værksted eller på et autoriseret værksted. Garantien dækker ikke transportomkostninger til det sted, hvor den tekniske undersøgelse skal finde sted.

13.3.4. Teknisk undersøgelse og reparation kan efter aftale foregå på Kundens ejendom. I dette tilfælde skal Kunden betale alle Tekmi´s omkostninger i forbindelse hermed inkl. rejse- og personaleomkostninger.

13.3.5. Enhver fremsendt del eller service udført forud for godkendelse af garantien vil blive faktureret Kunden. Hvis garantien godkendes, krediteres Kunden de komponenter, der er dækket af garantien. Øvrige dele og anden service, der ikke er omfattet af garantien, betales af Kunden.

13.3.6. Alle udskiftede dele skal returneres til Tekmi på Kundens regning, og dele er Tekmi´s ejendom. Hvis dele ikke returneres til Tekmi, vil garantikravet blive afvist.

13.4. Kundens forpligtelser

13.4.1. Alle krav baseret på denne garanti skal gå gennem Tekmi´s autoriserede sælgere, der herefter vil behandle reklamationen.

13.5. Reparerede dele

13.5.1. På reparerede eller udskiftede dele er der seks (6) måneders garanti. Den udskiftede del og dato for udskiftning fastsættes ud fra reklamationsrapport eller andet skriftligt reklamationsmateriale udarbejdet af Tekmi.

13.5.2. Dette vil ikke påvirke garantien på øvrige komponenter.

13.6. Begrænsning af ansvar

13.6.1. Såfremt Tekmi vælger at annullere aftalen, jf. 13.3.1, og returnere købesummen modtaget ved overdragelse af leverancen, er Kunden ikke berettiget til at fremsætte krav om erstatning for en sådan annullering eller gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

13.6.2. Tekmi`s ansvar er beløbsmæssigt begrænset til det beløb, Kunden har erlagt for det leverede, hvorpå kravet baseres.

13.6.3. Tekmi er ikke ansvarlig for Kundens tab af nogen art, herunder indirekte tab eller driftstab, avancetab, følgetab eller andet indirekte tab, inkl. eventuelle liggeomkostninger.

13.6.4. Tekmi er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpning eller ombytning. Endvidere er Tekmi uden ansvar for mangler som følge af ukorrekt brug eller betjening af det leverede eller for mangler ved det leverede, der skyldes ukorrekte eller manglende oplysninger fra Kundens side.

13.6.5. I tilfælde af afhjælpning af en mangel i form af udskiftning eller reparation, indestår Tekmi alene for prisen for den mangelfulde del. Tekmi indestår således ikke for omkostninger, hvis en tekniker skal sendes ud eller for et eventuelt driftstab eller yderligere indirekte tab.

13.6.6. Garantien omfatter ikke udgifter til leje af erstatningsudstyr i reparationsperioden eller udgifter til arbejde og/eller omkostninger til sammenkobling af produkterne med Kundens øvrige udstyr.

14. Force Majeure

14.1. Tekmi påtager sig intet ansvar for ikke opfyldelse af sin forpligtelse i henhold til afgivne tilbud eller eventuelle ordrer samt forsinkelser, som skyldes force majeure, naturkatastrofer, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, terroraktioner, beslaglæggelse, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, ildsvåde, strejker, lockout, import- eller eksportrestriktioner, arbejdsstridigheder, manglende, mangelfulde eller forsinkede leveringer fra underleverandører, helt eller delvist nedbrud af transportmiddel, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft, maskinskader eller uheld ved tilvirkning eller afprøvning eller nogen årsag i øvrigt, som ligger udenfor Tekmi`s kontrol, og som kan forsinke eller forhindre fremstillingen og leveringen af varen.

14.2. I tilfælde af ovennævnte forhold er Tekmi berettiget til at udskyde levering jf. ovenfor punkt 7.5, indtil opfyldelseshindringen er ophørt, og levering til denne således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

14.3. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare udover 3 måneder, skal Tekmi dog være berettiget til at annullere afgivne tilbud og indgåede aftaler, uden at dette skal anses for misligholdelse, og uden at Tekmi pådrager sig noget erstatningsansvar for direkte eller indirekte tab, herunder driftstab eller skader forårsaget deraf.

15. Værneting og lovvalg

15.1. Nærværende aftale er underlagt dansk rets almindelige regler, herunder bestemmelserne i De forenede Nationers konvention af 11. april 1980 om aftaler om internationale løsørekøb (CISG).